Regulamin serwisu Twarda Oprawa

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin serwisu Twardaoprawa.pl (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umów, których przedmiotem będzie świadczenie Usług, wykonywanie Dzieł Wydawniczych lub sprzedaż Produktów.
 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.
 3. W odniesieniu do Usług, Dzieł Wydawniczych lub sprzedaży Produktów Strony mogą zawrzeć umowę odrębną, w szczególności na potrzeby świadczenia indywidualnych Usług Wydawniczych lub wykonania indywidualnych Dzieł Wydawniczych.
 4. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
 5. W razie sprzeczności pomiędzy Umową zawartą na podstawie Regulaminu a postanowieniami umowy odrębnej Strony związane są treścią zawartej umowy odrębnej.

 

 • 2.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje:

 • adres elektroniczny— przez „adres elektroniczny” należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Usługodawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług lub Produktów z Umową;
 • arkusz wydawniczy— przez „arkusz wydawniczy” należy rozumieć jednostkę obliczeniową na potrzeby określenia objętości publikacji, która będzie przedmiotem Dzieła Wydawniczego. Jeden arkusz wydawniczy obejmuje 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) znaków ze spacjami:
 • awaria— przez awarię należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Usług Elektronicznych, zawieszanie się Usług Elektronicznych uniemożliwiające korzystanie z Usług Elektronicznych lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Usług Elektronicznych;
 • błąd— przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Usług Elektronicznych, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Usług Elektronicznych;
 • Cena— przez „Cenę” należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za za Usługę lub Produkt;
 • cennik — przez „cennik” należy rozumieć informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi, Dzieła Wydawnicze, Produkty lub inne usługi. Zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 • Dzieło Wydawnicze — przez „Dzieło Wydawnicze” należy rozumieć wszelkie dzieła wykonywane przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności, związane z branżą wydawniczą, tj. w szczególności takie dzieła, jak:
  • wykonanie redakcji Publikacji;
  • wykonanie korekty Publikacji;
  • wykonanie składu Publikacji;
  • wykonanie okładki dla Publikacji;
  • sporządzenie recenzji Publikacji;
  • inne dzieła służące udostępnieniu Publikacji publiczności oraz wprowadzenia jej do obrotu;
 • E-zapłata – zapłata Ceny za Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 • formularz kontaktowy— przez „formularz kontaktowy” należy rozumieć formularz, za pomocą którego Usługobiorca może złożyć Zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach Serwisu;
 • formularz rejestracyjny— przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz, który służy do rejestracji Usługobiorcy oraz założenia konta Usługobiorcy, dostępny w Serwisie;
 • Harmonogram — przez „Harmonogram” należy rozumieć dokument sporządzany na potrzeby Umowy o Dzieło Wydawnicze, który określa podział prac oraz szacowany termin ich wykonania. Harmonogram może być zmieniany w trakcie wykonywania Umowy o Dzieło Wydawnicze zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu;
 • know how— przez „know how” należy rozumieć należy rozumieć pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów; oraz  zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności — zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE L z dnia 28 marca 2014 r.). Know how stanowi ważny element Produktów i Usług oferowanych przez Usługodawcę, w związku z czym Usługodawca jest zainteresowany ochroną swojego know how;
 • Konsument— przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konto Usługobiorcy— przez „konto Usługobiorcy” należy rozumieć indywidualny dostęp danego Usługobiorcy do Serwisu, określany nazwą Usługobiorcy (loginem) i hasłem;
 • Kurs — przez „Kurs” należy rozumiećuporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Usługobiorców oraz poszerzaniu ich kompetencji;
 • Licencja— przez „Licencję” należy rozumieć uprawnienie przyznane Usługobiorcy przez Usługodawcę na potrzeby korzystania przez Usługobiorcę z dóbr niematerialnych, do których Usługodawcy przysługują prawa własności intelektualnej, w szczególności na potrzeby korzystania z Produktów nabytych przez Usługobiorcę;
 • naprawa— przez „naprawę” należy rozumieć działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług Elektronicznych;
 • okres rozliczeniowy— przez „okres rozliczeniowy” należy rozumieć jeden miesiąc, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym;
 • Produkt— przez „Produkt” należy rozumieć:
  • Treści Cyfrowe, w szczególności w postaci Kursów on-line, szkoleń, webinarów, e-booków itp., które pozostają w zakresie działalności Usługodawcy;
  • pojedynczą godzinę świadczenia Usług Wydawniczych;
  • pojedyncze Usługi Wydawnicze lub Dzieło Wydawnicze;
  • określony zestaw Usług Wydawniczych lub Dzieł Wydawniczych;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa  nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 • Publikacja— przez „Publikację” należy rozumieć utwór piśmienniczy, którego autorem jest Usługobiorca i który może być przedmiotem Umowy o Dzieło Wydawnicze;
 • Pula Godzin — przez „Pulę Godzin” należy rozumieć łączną liczbę godzin świadczenia Usług Wydawniczych, jaką może wykorzystać Usługobiorca w ramach Produktu lub Umowy o Usługi Wydawnicze zawartej z Usługodawcą;
 • Regulamin— przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin serwisu Twardaoprawa.pl;
 • Serwis— przez „Serwis” należy rozumieć serwis internetowy działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj. pod domeną pl;
 • Strony— przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę i Usługobiorcę;
 • Treść Cyfrowa— przez „Treść Cyfrową” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
 • Umowa— przez „Umowę” należy rozumieć Umowę o, Umowę o Dzieło Wydawnicze lub Umowę Sprzedaży;
 • Umowa o Dzieło Wydawnicze— przez „Umowę o Dzieło Wydawnicze” należy rozumieć umowę o wykonanie Dzieła Wydawniczego, zawartą pomiędzy Usługodawcą a usługobiorcą, której przedmiot stanowi wykonanie określonego Dzieła Wydawniczego, związanego z dostarczoną przez Usługobiorcę Publikacją;
 • Umowa o Usługi Wydawnicze— przez „Umowę o Usługi Wydawnicze” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Wydawniczych, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi świadczenie ustalonych Usług Wydawniczych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 • Umowa o Usługi Elektroniczne— przez „Umowę o Usługi Elektroniczne” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartą między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 • Umowa Sprzedaży— przez „Umowę Sprzedaży” należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi sprzedaż Produktów oraz praw dotyczących Produktów (art. 555 k.c.);
 • Usługi— przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Elektroniczne, Usługi Cyfrowe lub Usługi Wydawnicze;
 • Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Usługobiorcy na:
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych usługobiorców;
 • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 • Usługi Wydawnicze— przez „Usługi Wydawnicze” należy rozumieć wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach działalności prowadzonej przez Usługodawcę, w szczególności takie, jak:
 • usługi doradcze i wspierające;
 • szkolenia i konsultacje on-line;
 • przeprowadzenie warsztatów on-line;
 • Usługi Elektroniczne— przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na potrzeby korzystania z Serwisu, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające w szczególności na:
 • założeniu i utrzymywaniu konta Usługobiorcy w Serwisie;
 • przysłaniu newslettera;
 • prezentowaniu artykułów w Serwisie;
 • umożliwieniu korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu;
 • Usługodawca— przez „Usługodawcę” należy rozumieć Twarda Oprawa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Bałtycka 178/10, 40-778 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001003166, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6343015978, REGON 52325857000000, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł;
 • Usługobiorca— przez „Usługobiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usług lub nabyć Produkt;
 • Zamówienie— przez „Zamówienie” należy rozumieć złożenie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu oferty przez Usługobiorcę w zakresie:
 • zawarcia Umowy o Usługi Wydawnicze;
 • zawarcia Umowy o Dzieło Wydawnicze;
 • zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Zapytanie— przez „Zapytanie” należy rozumieć pytanie Usługobiorcy o konkretne Usługi Wydawnicze świadczone przez Usługodawcę lub wykonanie określonego Dzieła Wydawniczego, jak również warunki ich realizacji, które nie stanowi oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Zapytanie może być przekazane w szczególności za pomocą formularza zgłoszeniowego lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, np. wiadomości e-mail.

 

 • 3.

Przedmiot Umowy

 1. Niniejszy Regulamin stanowi:
 • umowę o świadczenie Usług;
 • umowę o wykonanie Dzieła Wydawniczego;
 • umowę sprzedaży Produktów oraz praw do Produktów;

zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, określając w sposób szczegółowy jej postanowienia.

 1. W ramach Umowy o świadczenie Usług Usługodawca zobowiązuje się świadczyć umówione Usługi na rzecz Usługobiorcy, natomiast Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z tych Usług zgodnie z przeznaczeniem, a w przypadku Usług o charakterze odpłatnym zobowiązuje się uiścić Cenę na rzecz Usługodawcy.
 2. W ramach Umowy o Dzieło Wydawnicze Usługodawca zobowiązuje się wykonać określone Dzieło Wydawnicze, zgodnie z przyjętymi założeniami, oraz wydać Dzieło Wydawnicze Usługobiorcy, a Usługobiorca zobowiązuje się odebrać Dzieło Wydawnicze i zapłacić Usługodawcy umówione wynagrodzenie.
 3. W ramach Umowy Sprzedaży:
 • obejmującej Treść Cyfrową — Usługodawca sprzedaje Usługobiorcy kopię Treści Cyfrowej, wraz z Licencją,
 • obejmującej Usługi Wydawnicze — Usługodawca sprzedaje Usługobiorcy prawo do korzystania z Usług Wydawniczych przewidzianych w ramach Produktu,

a Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić określoną cenę na rzecz Usługodawcy.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że:
 • Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowych lub świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

[ROZDZIAŁ II: ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU]

 

 • 4.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Produktów

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 2. Do poprawnego i pełnego korzystania z Serwisu po stronie Usługobiorcy konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • stały dostęp do Internetu;
  • aktualna i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari);
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych funkcjonalności w ramach Serwisu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę poprzez zamieszczenie potrzebnych informacji w ramach Serwisu.
 2. Na potrzeby korzystania z Produktów obejmujących szkolenia lub konsultacje on-line niezbędne jest zainstalowanie oraz prawidłowe skonfigurowanie programu komputerowego typu Zoom lub Skype.
 3. Usługobiorca powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą takie zagrożenia, jak: złośliwe oprogramowanie; wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; phishing; włamania do systemów teleinformatycznych.
 5. Usługobiorcy, aby uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 6, powinni zaopatrzyć komputer i inne urządzenia, które wykorzystują, podłączając do sieci Internet, w środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń. W szczególności może to polegać na instalacji programu antywirusowego, włączeniu zapory sieciowej, używaniu narzędzi szyfrujących, aktualizacji używanego oprogramowania.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisem Usługobiorca powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail wiesci@twardaoprawa.pl.
 7. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny Usługodawcy, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.
 8. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 9, Usługodawca może w szczególności:
  • dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Serwisu;
  • wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń;
  • wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Serwisu.
 1. Jeżeli działania Usługodawcy, o których mowa w ust. 10, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Usługobiorców, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.

 

 • 5.

Konto Usługobiorcy

 1. W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji konta Usługobiorcy w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Moje konto”.
 2. W celu założenia konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać adres e-mail. Dla celów bezpieczeństwa Usługodawca rekomenduje utworzenie hasła zawierającego co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery, liczby oraz znaki specjalne.
 3. Aby założyć konto w Serwisie, Usługobiorca jest zobowiązany:
  • zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  • zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  • zaakceptować warunki Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności.
 1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego Usługodawca zatwierdza go niezwłocznie, a następnie tworzy konto Usługobiorcy w Serwisie. Po utworzeniu konta w Serwisie Usługodawca powiadamia Usługobiorcę drogą elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Serwisu, przesyłając wiadomość elektroniczną o założeniu konta w systemie.
 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 3. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych Usług Elektronicznych, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej, może skutkować blokadą konta Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami innych Usługobiorców.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie. W tym celu Usługobiorca przekazuje odpowiednią prośbę do administratora Serwisu pod adresem e-mail wiesci@twardaoprawa.pl.

 

 • 6.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługobiorca nie może korzystać z Serwisu oraz dostępnych w nim Usług Elektronicznych:
 • w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Usługobiorców;
 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 • w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 1. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, netykietą oraz zasadami współżycia społecznego.

 

[ROZDZIAŁ III: ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY]

 

 • 7.

Zawarcie Umowy — postanowienia ogólne

 1. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania z Serwisu, w szczególności potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu Zamówienia. W przypadku Usług Elektronicznych akceptacja Regulaminu może nastąpić w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Każdy Usługobiorca przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. W przypadku Zapytań kierowanych do Usługodawcy poza Serwisem (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail) Usługodawca przekaże Usługobiorcy niniejszy Regulamin na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Informacje dostępne w Serwisie w żadnym przypadku nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. W przypadku Publikacji naruszających obowiązujące prawo lub dobre obyczaje (np. Publikacji propagujących ustroje totalitarne, nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa, pornograficznych, obscenicznych itp.) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy dotyczącej takiej Publikacji. W przypadku, gdy Umowa została zawarta wcześniej, a charakter Publikacji został ujawniony później, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy — z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czynności wykonane do czasu rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej.

 

 • 8.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Usługodawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych w Serwisie, w szczególności w postaci Kursów.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Produkty dostępne w Serwisie w chwili ich nabycia były aktualne i kompleksowe. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
 • Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania Aktualizacji Produktów po ich nabyciu przez Usługobiorcę ani powiadamiania o okolicznościach, które powodują choćby częściową dezaktualizację nabytego Produktu;
 • w Produktach przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 1. Usługodawca prezentuje w Serwisie Produkty i umożliwia ich nabycie, podając tytuł Produktu, jego najistotniejsze parametry oraz Cenę.
 2. W celu nabycia Produktu Usługobiorca powinien założyć konto Usługobiorcy w systemie Usługodawcy — zgodnie z § 5. Usługodawca nie oferuje możliwości nabywania Produktów bez rejestracji konta Usługobiorcy.
 3. W celu nabycia Produktu Usługobiorca powinien dodać interesujący go Produkt do koszyka — w koszyku znajdują się wszystkie Produkty, które Usługobiorca zamierza nabyć.
 4. Po skompletowaniu zawartości koszyka Usługobiorca w celu sfinalizowania zamówienia powinien kliknąć “Przejdź do kasy”. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę podsumowującą Zamówienie, na której może:
 • wskazać dane do Zamówienia;
 • wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury;
 • wybrać metodę płatności (bezpośredni przelew na konto Usługobiorcy lub płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności);
 • zatwierdzić Zamówienie.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” lub przycisku o podobnej treści.
 2. Po opłaceniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania Produktu lub odnośnik umożliwiający dostęp do Produktu po zalogowaniu. W przypadku nabycia Kursu Usługodawca może udostępnić Treści Cyfrowe od razu lub przekazywać je Usługobiorcom w określonych odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem Kursu.
 3. Limit pobrań w odniesieniu do każdego Produktu jest nieograniczony— Usługobiorca może pobrać Produkt w każdej chwili.
 4. Po pobraniu Produktu obejmującego Treść Cyfrową Usługobiorca powinien zapisać go w bezpiecznym miejscu i na bezpiecznym nośniku — według własnego wyboru.
 5. W przypadku Produktów obejmujących świadczenie Usług Wydawniczych lub wykonanie Dzieła Wydawniczego znajduje zastosowanie § 10 ust. 4.

 

 • 9.

Treści Cyfrowe

 1. Usługodawca udostępnia w ramach sprzedaży Produktów udostępnia Treści Cyfrowe, które są przygotowywane przy pomocy osób zaangażowanych przez Usługodawcę, w szczególności ekspertów. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Usługodawca w porozumieniu z zaangażowanymi osobami, w szczególności ekspertami.
 2. W przypadku Kursów Usługodawca zamieszcza informacje o Treściach Cyfrowych, które będą dostępne w ramach Kursu. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe nie będą dostępne od razu, lecz będą pojawiać się sukcesywnie (np. w związku z podzieleniem Kursu na moduły), Usługodawca przekaże Usługobiorcy informacje na temat szacowanych terminów dodawania Treści Cyfrowych.
 3. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale osób zaangażowanych przez Usługodawcę, w szczególności ekspertów. W takim przypadku Usługobiorca powinien wziąć udział w wydarzeniu w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Jeżeli Usługobiorca nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie miał możliwość zapoznać się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Usługodawca będzie rejestrował wydarzenie. Jeżeli Usługodawca nie będzie rejestrował wydarzenia, Usługobiorca nie będzie posiadał możliwości zapoznania się z tą Treścią Cyfrową.
 4. Usługobiorca w ramach sprzedaży Produktu otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych, które są aktualnie dostępne w Serwisie. Treści Cyfrowe mogą być zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:
 • aktualność poruszanych treści;
 • czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Usługodawcy licencji;
 • popularność danej Treści Cyfrowej wśród Usługobiorców;
 • opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności);
 • Inne istotne okoliczności związane z Treściami Cyfrowymi.
 1. Jeżeli Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, wówczas Usługodawca może usunąć ją z Serwisu wraz z upływem oznaczonego terminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Cyfrowej bez wyprzedzenia, gdy:
  • dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Usługodawca ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia lub powzięcia informacji o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
  • wystąpią inne okoliczności, których Usługodawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy dodawaniu Treści Cyfrowej (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta, rezygnacji eksperta ze współpracy itp.) i które wymagają niezwłocznego usunięcia Treści Cyfrowej, np. ze względu na grożącą odpowiedzialność prawną.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową z innych powodów niż określone w ust. 6, najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz zapewni Usługobiorcy możliwość zapoznania się z Treścią Cyfrową w tym okresie. Usunięcie Treści Cyfrowej może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
  • Treść Cyfrowa zawiera błędy, jest niekompletna lub w inny sposób wadliwa;
  • Treść Cyfrowa uległa dezaktualizacji;
  • Treść Cyfrowa nie cieszy się popularnością wśród Usługobiorców;
  • Treść Cyfrowa narusza wartości lub zasady przyjmowane przez Usługodawcę;
  • Treść Cyfrowa nie pasowała lub przestała pasować do linii światopoglądowej wyznaczanej w ramach Serwisu;
  • upłynął okres licencji, jaka została udzielona w stosunku do Treści Cyfrowej.
 4. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Cyfrowych będą zamieszczane w Serwisie.
 5. Treści Cyfrowe, które zostały usunięte z Serwisu, nie mogą być przywrócone na żądanie Usługobiorcy ani przekazane mu indywidualnie.
 6. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Usługobiorcy lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Usługobiorca lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
 7. Usługodawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. W przypadku, gdy Usługobiorca uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto Usługobiorcy, zakazane jest:
  • dzielenie konta Usługobiorcy z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Usługobiorcy innym osobom;
  • podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Usługobiorcy w wyniku zakupu Produktu;
  • podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto Usługobiorcy, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.;
  • podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Usługodawca nie zapewnia takiej możliwości.

 

 

 • 10.

Zawarcie Umowy o Usługi Wydawnicze i Umowy o Dzieło Wydawnicze

 1. Usługodawca oferuje świadczenie Usług Wydawniczych lub wykonywanie Dzieł Wydawniczych w formie stacjonarnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. W celu zawarcia Umowy o Usługi Wydawnicze lub Umowy o Dzieło Wydawnicze Usługobiorca może:
 • wysłać Zapytanie za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie;
 • wysłać Zapytanie w postaci wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy: wiesci@twardaoprawa.pl.
 1. Po skontaktowaniu się przez Usługobiorcę w sposób określony w ust. 2 Usługodawca przeanalizuje zgłoszenie Usługobiorcy i udzieli wszelkich informacji dotyczących możliwości świadczenia Usług Wydawniczych lub wykonania Dzieła Wydawniczego na rzecz Usługobiorcy, a w razie konieczności przygotuje indywidualną ofertę Usług Wydawniczych lub Dzieła Wydawniczego. Wynagrodzenie oraz pozostałe warunki świadczenia Usług Wydawniczych lub wykonania Dzieła Wydawniczego są przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. Zawarcie Umowy następuje w momencie zaakceptowania przez obie Strony warunków realizacji Usług Wydawniczych lub wykonania Dzieła Wydawniczego, w szczególności za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail.
 2. W przypadku, gdy przedmiotem danego Produktu jest świadczenie Usług Wydawniczych lub wykonanie Dzieła Wydawniczego, zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez zakup Produktu w trybie przewidzianym w § 8, natomiast korzystanie z Produktu odbywa się w ramach Umowy o Usługi Wydawnicze lub Umowy o Dzieło Wydawnicze.

 

 • 11.

Zasady realizacji Usług Wydawniczych

 1. Czas i miejsce realizacji Usług Wydawniczych są:
 • określone w opisie Produktu — w przypadku, gdy Usługi Wydawnicze są przedmiotem Produktu;
 • ustalane między Stronami — w pozostałych przypadkach.
 1. Zmiana terminu realizacji Usług Wydawniczych jest możliwa za zgodą obu Stron, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 2. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Usługi Wydawnicze jest określona Pula Godzin, Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług Wydawniczych w liczbie godzin nieprzekraczającej Puli Godzin. W przypadku, gdy Usługobiorca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykorzysta pełnej Puli Godzin, Usługodawcy przysługuje cena lub wynagrodzenie w pełnej wysokości — za gotowość do świadczenia Usług Wydawniczych.
 3. Jeżeli Pula Godzin została przewidziana dla okresu rozliczeniowego, godziny niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie podlegają kumulacji.
 4. Jeżeli Usługobiorca nabywa Produkt obejmujący określoną Pulę Godzin, którą Usługobiorca może wykorzystać w czasie ustalonym przez Strony, ważność Puli Godzin wynosi 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od momentu nabycia. Po upływie tego terminu niewykorzystane godziny z Puli Godzin przepadają i w celu skorzystania z Usług Wydawniczych Usługobiorca jest zobowiązany zawrzeć nową Umowę.
 5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług Wydawniczych, jeżeli nie otrzyma od Usługobiorcy Ceny w ustalonym terminie.
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca z własnej winy nie będzie korzystał z Usług Wydawniczych, pomimo gotowości Usługodawcy do ich świadczenia, Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej Ceny — z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca będący Konsumentem nie będzie mógł skorzystać z Usług Wydawniczych w umówionym terminie i jednocześnie poinformuje Usługodawcę o braku możliwości skorzystania z Usług Wydawniczych w umówionym terminie, Usługodawca może uzgodnić z takim Usługobiorcą inny termin realizacji Usług Wydawniczych. W przypadku, gdy Usługobiorca będący Konsumentem nie zaakceptuje zmiany terminu świadczenia Usług Wydawniczych i skutecznie odstąpi od Umowy, Usługodawca zwróci takiemu Usługobiorcy otrzymaną Cenę.
 8. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi Wydawnicze z zachowaniem należytej staranności, wymaganej od podmiotu wykonującego profesjonalną działalność w zakresie działalności Usługodawcy.
 9. Usługodawca jest upoważniony do powierzania wykonania Umowy o Usługi Wydawnicze, w całości lub części, osobom trzecim, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 

 • 12.

Wykonanie Umowy o Dzieło Wydawnicze

 1. Na potrzeby realizacji Dzieła Wydawniczego Usługobiorca jest zobowiązany dostarczyć Publikację w terminie oraz formacie wskazanym przez Usługodawcę. W przypadku niedostarczenia Publikacji przez Usługobiorcę we wskazanym terminie Usługodawca może wstrzymać się z wykonaniem Dzieła Wydawniczego do chwili otrzymania Publikacji i takie wstrzymanie się nie stanowi opóźnienia w wykonaniu Umowy o Dzieło Wydawnicze oraz naruszenia Harmonogramu.
 2. Przy zawieraniu Umowy o Dzieło Wydawnicze Strony są zobowiązane określić zakres prac wchodzących w zakres Dzieła Wydawniczego, na podstawie Publikacji dostarczonej przez Usługobiorcę. Po wyznaczeniu zakresu prac Usługodawca sporządzi zakres prac oraz Harmonogram i doręczy je Usługobiorcy — w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy o Dzieło Wydawnicze.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, przy wykonywaniu Dzieła Wydawniczego Usługodawca jest związany ustaleniami, które zostały poczynione z Usługobiorcą w odniesieniu do Publikacji na etapie zawierania Umowy, w związku z czym nie ma obowiązku wykonywania prac wykraczających poza te ustalenia.
 4. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Dzieła Wydawniczego Usługobiorca wprowadzi zmiany do Publikacji, np. poprzez zmianę jej treści, skrócenie, wydłużenie itp. lub okaże się, że Publikacja wymaga znacznie większego nakładu prac niż zostało to ustalone przy zawieraniu Umowy (np. Publikacja wymaga znacznie większych zmian redakcyjnych w celu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu), wówczas Usługodawca:
 • określi zakres prac dodatkowych niezbędnych do wykonania zmienionego Dzieła Wydawniczego;
 • określi wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie prac dodatkowych;
 • określi nowy Harmonogram uwzględniający prace dodatkowe.
 1. W sytuacji wskazanej w ust. 4 Usługobiorca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni:
 • dokonać akceptacji zmienionych warunków Umowy o Dzieło Wydawnicze, w tym akceptacji wynagrodzenia dodatkowego — w takim przypadku Usługodawca kontynuuje wykonanie Dzieła Wydawniczego na zmienionych warunkach, w szczególności za wynagrodzeniem dodatkowym;
 • odmówić akceptacji zmienionych warunków Umowy o Dzieło Wydawnicze, w tym akceptacji wynagrodzenia dodatkowego — w takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany wykonywać Dzieło Wydawnicze w oparciu o dotychczasową Publikację, bez uwzględnienia zmian wprowadzonych przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy zmiana warunków Umowy o Dzieło Wydawnicze jest niezbędna dla prawidłowego wykonania Umowy, a Usługobiorca odmówi akceptacji proponowanych warunków, Usługodawca może zrezygnować z kontynuacji wykonania Dzieła Wydawniczego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za już zrealizowane prace.
 1. Usługobiorca jest zobowiązany ściśle współpracować z Usługodawcą na każdym etapie realizacji Dzieła Wydawniczego, w szczególności poprzez dokonywanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.
 2. Jeżeli wykonanie Dzieła Wydawniczego wymaga współdziałania z Usługobiorcą poprzez:
 • przekazanie przez Usługobiorcę określonych materiałów, danych, informacji, w szczególności Publikacji lub jej fragmentów itp. — Usługobiorca jest zobowiązany przekazać je Usługodawcy najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od Usługodawcy;
 • przedstawienie stanowiska, dokonanie zatwierdzenia itp. — Usługobiorca jest zobowiązany dokonać tych czynności najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od Usługodawcy, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
 1. W przypadku opóźnienia we współdziałaniu ze strony Usługobiorcy przekraczającego 3 (słownie: trzy) dni Usługodawca przygotuje nowy Harmonogram, w którym określi nowe terminy wykonania Dzieła Wydawniczego — bez negatywnych konsekwencji dla Usługodawcy.
 2. W przypadku, gdy na etapie realizacji Dzieła Wydawniczego wystąpią przeszkody, które były trudne do przewidzenia na etapie ustalania Dzieła Wydawniczego (np. przeszkody natury technicznej, organizacyjnej itp.), terminy przewidziane w Harmonogramie ulegają przedłużeniu o okres trwania przeszkody — po powiadomieniu Usługobiorcy o wystąpieniu przeszkody przez Usługodawcę.
 3. Strony postanawiają, że niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 4-9 w każdej chwili Harmonogram może być zmieniony za obustronną zgodą, o ile nie powoduje to naruszenia innych zobowiązań Usługodawcy związanych z innymi usługobiorcami.
 4. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia osobom trzecim, w szczególności podwykonawcom, wykonania Umowy o Dzieło Wydawnicze, w całości lub części, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 

 • 13.

Oddanie Dzieła Wydawniczego

 1. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, Dzieła Wydawnicze są sporządzane w następujących formatach:
 • redakcja lub korekta Publikacji— w formacie doc, docx lub pdf;
 • skład Publikacji— w formacie pdf;
 • okładka Publikacji— w formacie pdf;
 • recenzja Publikacji— w formacie doc, docxl ub pdf.
 1. Oddanie Dzieła Wydawniczego Usługobiorcy odbywa się poprzez wysłanie plików na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
 2. Chwilą oddania Dzieła Wydawniczego Usługobiorcy jest chwila wysłania e-maila zawierającego Dzieło Wydawnicze.
 3. Termin wydania Dzieła Wydawniczego jest ustalany w ramach harmonogramu realizacji Dzieła Wydawniczego, z uwzględnieniem okoliczności związanych z przedłużeniem terminu wykonania Dzieła Wydawniczego, np. na skutek opóźnienia we współdziałaniu.

 

 • 14.

Ocena Dzieł Wydawniczych

 1. Po oddaniu Dzieła Wydawniczego Usługobiorca może dokonać oceny Dzieła Wydawniczego. Ocena zgodności Dzieła Wydawniczego z Umową o Dzieło Wydawnicze polega na ocenie Dzieła Wydawniczego pod kątem zgodności z ustaleniami czynionymi na etapie przyjmowania Dzieła Wydawniczego;
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że przez „bezzasadne uwagi i zastrzeżenia” w odniesieniu do Dzieła Wydawniczego rozumieją w szczególności uwagi i zastrzeżenia:
 • dotyczące żądania wprowadzenia zmian w Dziele Wydawniczym wykraczających poza ustalenia poczynione na etapie przyjmowania Dzieła Wydawniczego i pozostałe uzgodnienia poczynione w trakcie realizacji Dzieła Wydawniczego;
 • dotyczące wartości estetycznej i artystycznej Publikacji, wykraczających poza użytkowy charakter prac wykonywanych przez Usługodawcę;
 • niezgodne z ustaleniami, wymaganiami lub oczekiwaniami, które zostały przekazane Usługodawcy przy przyjmowaniu Dzieła Wydawniczego (także na skutek przekazania Usługodawcy przez Usługobiorcę błędnych informacji);
 • dotyczące elementów Dzieła Wydawniczego, które zostały w toku jego realizacji uprzednio zaakceptowane przez Usługobiorcę;
 • niezgodności Dzieła Wydawniczego z uzgodnieniami poczynionymi na etapie przyjmowania dzieła Wydawniczego, które są następstwem przyczyn obiektywnych, niezależnych od Stron (np. w świetle obowiązujących reguł języka polskiego, zasad sztuki redaktorskiej lub edytorskiej Publikacja nie może wyglądać w inny sposób);
 • dotyczące obniżenia jakości Dzieła Wydawniczego, które to obniżenie jakości jest skutkiem odmowy poniesienia przez Usługobiorcę określonego kosztu dodatkowego (np. na potrzeby wykonania prac dodatkowych);
 • wymagające redakcji merytorycznej (sprawdzenia danych, wyszukiwania informacji, wiedzy fachowej), gdy redakcja merytoryczna nie była objęta przedmiotem Umowy o Dzieło Wydawnicze;
 • nieprzetłumaczeniu tekstów z języka obcego na język polski (np. w przypadku, gdy Usługobiorca cytuje w swoim tekście fragment utworu w języku obcym);
 • wymagające przeprowadzenia pełnej kwerendy i analizy rynku, gdy tego typu prace nie były objęte przedmiotem Umowy o Dzieło Wydawnicze.
  1. Po wydaniu Dzieła Wydawniczego Usługobiorca może przedstawić uzasadnione uwagi i zastrzeżenia do Dzieła Wydawniczego najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wydania Dzieła Wydawniczego.
  2. W przypadku, gdy Usługobiorca zgłosi uzasadnione uwagi i zastrzeżenia zgodnie z ust. 3, Usługodawca zobowiązuje się wprowadzić poprawki do Dzieła Wydawniczego w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni i dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.
  3. Po wprowadzeniu poprawek zgodnie z ust. 4 Usługodawca dokona ponownego oddania Dzieła Wydawniczego.
  4. W przypadku ponownego oddania Dzieła Wydawniczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej oceny Dzieła Wydawniczego — do czasu dokonania odbioru Dzieła Wydawniczego przez Usługobiorcę.

 

 • 15.

Odbiór Dzieł Wydawniczych

 1. Odbiór Dzieła Wydawniczego przez Usługobiorcę powinien zostać stwierdzony poprzez wysłanie przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, w której dokona akceptacji Dzieła Wydawniczego — na adres elektroniczny wskazany przez Usługodawcę.
 2. Odbiór powinien zostać dokonany w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uzasadnionych uwag i zastrzeżeń.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca:
 • nie zgłosi żadnych uwag i zastrzeżeń w przewidzianym terminie oraz
 • nie potwierdzi odbioru Dzieła Wydawniczego w sposób określony w ust. 1,

Strony przyjmują, że Usługobiorca dokonał odbioru Dzieła Wydawniczego w sposób dorozumiany (milczący odbiór Dzieła Wydawniczego). W takim przypadku dniem dokonania odbioru jest 14 (słownie: czternasty) dzień od dnia wydania Dzieła Wydawniczego Usługobiorcy.

 

[ROZDZIAŁ IV: CENA]

 

 • 16.

Cena

 1. Cena za Produkty oraz Usługi świadczone przez Usługodawcę są opisane w Serwisie, w szczególności w cenniku, jakim posługuje się Usługodawca.
 2. W przypadku, gdy zakres Usług lub Dzieło Wydawnicze są ustalane indywidualnie na potrzeby danego Usługobiorcy, Strony mogą ustalić odrębne wynagrodzenie, nieprzewidziane w cenniku.
 3. Cena należna Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Wydawniczych lub wykonania Dzieła Wydawniczego jest określana w oparciu o kosztorys, który sporządza Usługodawca na etapie zawierania Umowy.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji Usług Wydawniczych lub Dzieła Wydawniczego okaże się, że zakres Usług Wydawniczych lub Dzieła Wydawniczego uległ zwiększeniu (np. na skutek zwiększenia przez Usługobiorcę liczby arkuszy wydawniczych w ramach Publikacji, potrzeby większej ingerencji w Publikację itp.), Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zakresie czynności dodatkowych oraz wysokości wynagrodzenia dodatkowego. Realizacja czynności lub prac dodatkowych jest możliwa dopiero po akceptacji przez Usługobiorcę wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku odmowy akceptacji Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek czynności lub prac dodatkowych, przekraczających wcześniej umówiony zakres.
 5. W przypadku Dzieła Wydawniczego polegającego na wykonaniu redakcji, korekty, składu lub okładki Usługobiorca jest zobowiązany wnieść zadatek na poczet Ceny za wykonanie Dzieła Wydawniczego. Wysokość zadatku jest ustalana indywidualnie pomiędzy Stronami w oparciu o Cenę należną za 2 (słownie: dwa) arkusze wydawnicze.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie Dzieła Wydawniczego jest należne Usługodawcy niezależne od zgłoszenia przez Usługobiorcę jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń, niedokonania odbioru przez Usługobiorcę lub korzystania przez Usługobiorcę z uprawnień dotyczących rękojmi lub niezgodności Dzieła Wydawniczego z Umową.
 7. W przypadku, gdy będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca doliczy do Ceny i innych należności podatek od towarów i usług — według obowiązującej stawki.
 8. Usługodawca jest uprawniony do udzielenia Usługobiorcy rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Usługobiorcy nie przysługuje prawo jednostronnego przyznania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Usługodawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt lub  Usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Usługodawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki
 10. Jeżeli Usługodawca zorganizował akcję specjalną, a Usługobiorca nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy (np. w wyniku nielogowania się przez Usługobiorcę w Serwisie, nieodczytanie poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowanie wiadomości e-mail wysłanego przez Usługodawcę jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Usługobiorcy itp.), Usługobiorcy nie przysługują roszczenia związane z akcjami specjalnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia.

 

 • 17.

Płatność Ceny

 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o dostępnych sposobach płatności, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie.
 2. Usługobiorca może dokonywać płatności w szczególności:
 • przelewem, na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy;
 • poprzez skorzystanie z opcji tzw. szybkich płatności — za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zewnętrznych operatorów płatności.
  1. W przypadku, gdy dany sposób płatności pozostaje niedostępny, np. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać wyboru innego sposobu płatności. Brak możliwości skorzystania z danego sposobu płatności nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty w umówionym terminie.
  2. Zapłata ceny lub wynagrodzenia, które obciążają Usługobiorcę, powinna co do zasady nastąpić przed wydaniem Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia Usług Wydawniczych przez Usługodawcę — chyba że w ramach indywidualnych uzgodnień z Usługobiorcą Usługodawca wyrazi zgodę na otrzymanie ceny lub wynagrodzenia w późniejszym terminie. Usługodawca nie jest zobowiązany do wyrażania takiej zgody.
  3. W przypadku Kursów istnieje możliwość dokonania zapłaty ceny w ustalonych ratach. W takim przypadku Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny za Kurs, jednak płatności następują w kilku ratach, zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie może jednostronnie zrezygnować z płacenia rat, w szczególności po zapoznaniu się z Kursem i stwierdzeniu, że Kurs nie odpowiada jego potrzebom lub oczekiwaniom.
  4. Zadatek, o którym mowa w § 16 ust. 5, powinien zostać wpłacony przez Usługobiorcę najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o Dzieło Wydawnicze. Jeżeli Usługobiorca w tym terminie nie wniesie zadatku lub wniesie zadatek w niższej wysokości, Usługodawca przyjmuje, że Usługobiorca jednostronnie odstąpił od Umowy o Dzieło Wydawnicze i zrezygnował z Dzieła Wydawniczego. Wpłata zadatku w umówionym terminie i w umówionym terminie jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonywania Dzieła Wydawniczego, w tym rezerwacji terminów.
  5. Zadatek, o którym mowa w § 16 ust. 5, podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacjach wynikających z właściwych przepisów prawa.
  6. Zapłata Ceny, które obciąża Usługobiorcę, nastąpi na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Usługodawcę, w szczególności faktury.
  7. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania dokumentów księgowych, w szczególności faktur, bez podpisu Usługobiorcy.
  8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych, w szczególności faktur, w postaci elektronicznej, na podany adres elektroniczny.
  9. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  10. W razie niedotrzymania przez Usługobiorcę terminu zapłaty ceny lub wynagrodzenia Usługodawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

[ROZDZIAŁ V: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 

 • 18.

Obowiązki Stron

 1. Strony w związku z realizacją Umowy zobowiązują się w szczególności do:
 • wzajemnego, ścisłego współdziałania i dochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z zawarcia Umowy;
 • polubownego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania wszelkich sporów.
  1. Do obowiązków Usługodawcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:
 • wydanie Produktu umówionego rodzaju, w umówionej liczbie i stanie;
 • przekazanie Usługobiorcy wszelkich instrukcji, informacji i dokumentów dotyczących Produktu, niezbędnych do jego prawidłowego używania;
 • świadczenie Usług w umówionym zakresie i na umówionych warunkach;
 • wydanie Dzieła Wydawniczego o ustalonych parametrach i w terminie wynikającym z Umowy o Dzieło Wydawnicze;
 • udzielenie Usługobiorcy niezbędnego wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Serwisu.
  1. Do obowiązków Usługobiorcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:
 • terminowa zapłata ceny lub wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy;
 • odebranie Produktu od Usługodawcy;
 • przestrzeganie zasad związanych z korzystaniem z Produktu, w szczególności Licencji;
 • odebranie Dzieła Wydawniczego od Usługodawcy;
 • korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 • 19.

Odpowiedzialność Stron

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi, regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu z tym związane nie dotyczą tego typu Usługobiorców. W przypadku pozostałych Usługobiorców zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu z tym związane.
 1. Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów i dzieł Wydawniczych oraz praw do nich zostaje wyłączona.
 2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • nieprzydatność Produktu, Usług lub Dzieła Wydawniczego do założonego celu;
 • nieosiągnięcie wszystkich celów zakładanych przez Usługobiorcę w ramach Umowy;
 • efekty korzystania z Produktów, Usług lub Dzieła Wydawniczego przez Usługobiorcę, w tym za brak pożądanych efektów;
 • uzyskanie oczekiwanych korzyści związanych z Produktami, Usługami lub Dziełem Wydawniczym;
 • ograniczenia prawne związane z realizacją określonej strategii wydawniczej, w szczególności w innych krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich;
 • nieścisłości, pomyłki, dwuznaczności w Produktach lub Dziełach Wydawniczych;
 • nieaktualność lub niekompletność dostarczonych Produktów;
 • zmiany Harmonogramu;
 • zmiany zakresu prac;
 • skutki odmowy akceptacji prac dodatkowych lub kosztów prac dodatkowych przez Usługobiorcę;
 • nieprawidłowe świadczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej, np. niedostosowanie sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Usługobiorcy lub nienależyte zabezpieczenie itp.;
 • skutki nieuprawnionej ingerencji w Serwis lub systemy teleinformatyczne przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
 • utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
 • niezastosowanie się przez Usługodawcę lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
 • brak dostępu do Usług z winy Usługobiorcy;
 • skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
 • skutki korzystania przez Usługobiorcę z Produktów lub Usług z naruszeniem przepisów prawa;
 • skutki podania niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
 • skutki siły wyższej.
  1. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości szkody umyślnej.
  2. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 3-4 nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której odpowiedzialności Usługodawcy nie można wyłączyć lub ograniczyć, w szczególności wyrządzonej umyślnie Usługobiorcy przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych, w szczególności dostawców oprogramowania i technologii.
  4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w szczególności ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania i zaniechania.
  5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Produktów, Usług lub Dzieła Wydawniczego przez Usługobiorcę lub z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim (np. praw dotyczących Publikacji), Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w świetle istniejących okoliczności faktycznych — pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
  6. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
  7. W przypadku wskazanym w ust. 9 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
  8. W przypadku wskazanym w ust. 9 Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

 

 • 20.

Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Usługobiorców innych niż Konsument lub PNPK.
 1. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych:
  • dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  • dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

 • 21.

Doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 • 22.

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 21 ust. 2;
  • Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 21 ust. 1;
  • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.
 3. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

 • 23.

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
 • w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową;
 • w przypadku niedostarczenia przez Usługodawcę Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Usługobiorcy,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 1. Jeżeli Usługodawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Usługodawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Usługodawcy.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
 3. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 24.

Siła wyższa

 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, uniemożliwiające stałą lub czasową realizację postanowień Umowy lub jej części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
 • klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;
 • epidemie;
 • strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;
 • długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;
 • akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;
 • działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;
 • blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.
  1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające jej wystąpienie.
  2. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania informacji, o jakiej mowa w ust. 3, uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

[ROZDZIAŁ VI: CZAS TRWANIA UMOWY]

 

 • 25.

Czas trwania Umowy i jej wygaśnięcia

 1. Umowa o Usługi Elektroniczne jest zawierana na czas nieokreślony wygasa w następujący sposób:
 • w przypadku Usług Elektronicznych polegających wyłącznie na uzyskaniu dostępu do Serwisu — Umowa wygasa wraz z zamknięciem Serwisu;
 • Usług Elektronicznych polegających na założeniu i utrzymaniu konta Usługobiorcy — Umowa wygasa po usunięciu konta Usługobiorcy;
 • w przypadku pozostałych Usług Elektronicznych — Umowa wygasa wraz z zakończeniem świadczenia danej Usługi Elektronicznej.
  1. W przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z wielu Usług Elektronicznych, Umowa wygasa wraz z wygaśnięciem ostatniej Usługi Elektronicznej.
  2. Umowa o Usługi Wydawnicze jest zawierana na czas określony lub nieokreślony i wygasa w następujący sposób:
 • w przypadku Produktu obejmującego Usługi Wydawnicze — Umowa wygasa wraz z wykonaniem Usług lub z upływem maksymalnego terminu na wykorzystanie Produktu;
 • w przypadku pozostałych Usług Wydawniczych — Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.
  1. Umowa o Dzieło Wydawnicze jest zawierana na czas wykonania danego Dzieła Wydawniczego i wygasa w następujący sposób:
 • w przypadku Produktu obejmującego Dzieło Wydawnicze — Umowa wygasa wraz z odbiorem Dzieła Wydawniczego lub z upływem maksymalnego terminu na wykorzystanie Produktu;
 • w przypadku pozostałych Dzieł Wydawniczych — Umowa wygasa z chwilą odbioru Dzieła Wydawniczego.
  1. W każdym przypadku dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę — w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę Umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.

 

 • 26.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej

 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 • utraty możliwości technicznych, organizacyjnych lub finansowych, pozwalających sprzedawać Produkty lub świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie;
 • zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
 • zamknięcia Serwisu.
  1. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, w sytuacji, gdy Usługobiorca:
 • narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Produktów lub Usług niezgodnie z Regulaminem, jak również dostarczenie Publikacji niezgodnej z Regulaminem;
 • narusza postanowienia dotyczące Licencji, w szczególności poprzez korzystanie z niej w sposób niezgodny z Regulaminem;
 • dokonuje czynności niezgodnych z prawem, w szczególności poprzez naruszanie praw osób trzecich;
 • pozostaje w opóźnieniu z zapłatą Ceny za Usługi lub wykonanie Dzieła Wydawniczego;
 • nie współdziałania z Usługodawcą przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności nie dostarcza materiałów w umówionych terminach, nie wyraża stanowiska w umówionych terminach, unika kontaktu itp.;
 • podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w Serwis lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
 • przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.
  1. W przypadku niedokonania przez Usługobiorcę zapłaty Ceny Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uregulowania należności, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni, a po bezskutecznym upływie terminu może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wypowiedzenia Licencji przez Usługodawcę Umowa ulega rozwiązaniu w części obejmującej udzielenie Licencji przez Usługodawcę.
  3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej, obejmuje również Licencję.
  4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, jak również odstąpienia od niej z winy Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot ceny za Produkty lub wynagrodzenia za Usługi lub Dzieło Wydawnicze. Ograniczenie to nie dotyczy Usługobiorców będących Konsumentami.

 

 • 27.

Odstąpienie od Umowy przez konsumenta lub PNPK

 1. Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z a 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 •  o świadczenie Usług, za które Usługodawca jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
 •  o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Usługobiorcy potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 28.

Zwrot Treści Użytkownika

 1. Po odstąpieniu od Umowy Usługodawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
 •  są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;
 • dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
 • zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Usługodawca udostępni takiemu Usługobiorcy, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 tiret jeden-trzy

[ROZDZIAŁ VII: REKLAMACJA I SPORY]

 

 • 29.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa jest wykonywana niezgodnie z Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  • poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny: wiesci@twardaoprawa.pl;
  • poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;
  • poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Usługodawcy.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz ewentualnie firmę zgłaszającego;
  • adres elektroniczny;
  • szczegółowy opis, na czym polegało naruszenie.
 1. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona — chyba że Usługobiorca zażąda przekazania odpowiedzi w inny sposób.
 4. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Usługobiorca może złożyć reklamację, w której wezwie Usługodawcę do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami. Usługobiorca może odstąpić od Umowy. bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, gdy:
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
 • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 

 • 30.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1668, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

[ROZDZIAŁ VIII: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KNOW HOW I DANE OSOBOWE]

 

 • 31.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie mogą stanowić dobra niematerialne, w szczególności utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1062, z późn. zm. — dalej: pr. aut.), i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres korzystania z Serwisu oraz po zakończeniu tego korzystania — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz Licencji bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez uzyskania zgody Usługodawcy:
  • trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  • wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1;
  • stosowania dóbr materialnych, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym utworze;
  • odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji;
  • dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 1. W przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza Usługodawcy jakiekolwiek dobra niematerialne, które mogą być chronione właściwymi przepisami prawa z zakresu własności intelektualnej (np. w postaci tekstu, grafik, ilustracji, zdjęć itp.), jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu wszelkie prawa do tych dóbr niematerialnych, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby korzystanie z tych dóbr niematerialnych przez Usługodawcę nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
 2. W przypadku Umowy o Dzieło Wydawnicze wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Publikacją pozostają po stronie Usługobiorcy.

 

 • 32.

Licencja

 1. Korzystanie z Produktów lub Dzieła Wydawniczego jest możliwe wyłącznie na podstawie Licencji udzielonej przez Usługodawcę. Akceptując Regulamin, Usługobiorca akceptuje również postanowienia licencyjne na potrzeby udzielenia Licencji.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z nabytych Produktów lub Dzieła Wydawniczego przez Usługobiorcę, w tym w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera oraz przechowywania na serwerach i dyskach. Licencja nie obejmuje żadnych pól eksploatacji, które nie są niezbędne do korzystania z Produktów lub Dzieł Wydawniczych przez Usługobiorcę.
 3. Licencja obejmuje liczbę egzemplarzy Produktu lub dzieł Wydawniczych, która jest niezbędna do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Produktów lub dzieł Wydawniczych. Zakazuje się zwielokrotniania Produktów w innych celach, w tym na potrzeby zamieszczenia w Internecie lub innej formy rozpowszechnienia.
 4. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, na terytorium całego świata.
 5. Udzielenie Licencji nastąpi w momencie przekazania Usługobiorcy Produktu do korzystania lub odbioru Dzieła Wydawniczego — z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Udzielenie Licencji nie może nastąpić przed dniem zapłaty ceny lub wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 7. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie dokumentowej lub pisemnej nie może:
 • udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich;
 • przenieść licencji, w całości lub części, na rzecz osób trzecich;
 • zbyć licencji, w całości lub części, na rzecz osób trzecich.
  1. W przypadku naruszenia Licencji przez Usługobiorcę lub osobę trzecią, za którą Usługobiorca ponosi odpowiedzialność, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając termin dodatkowy, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu dodatkowego Usługodawca może wypowiedzieć Licencję bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługobiorca jest zobowiązany natychmiast zaprzestać korzystania z Produktów lub Dzieła Wydawniczego oraz zniszczyć wszelkie posiadane egzemplarze i kopie.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

 • 33.

Ochrona know how

 1. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie przekazywać osobom trzecim know how, które zostanie mu przekazane wraz z Produktem, podczas świadczenia Usług Wydawniczych lub wykonania Dzieła Wydawniczego, chyba że przekazanie lub udostępnienie know how następuje w ramach udzielonej Licencji lub za zgodą Usługodawcy.
 2. Zobowiązanie Usługobiorcy obejmuje w szczególności:
 • utrzymanie know how w tajemnicy;
 • podjęcie działań, w stopniu należytej staranności, w celu zabezpieczenia tajności know how, zapobieżenia udostępnienia know how do publicznej wiadomości oraz osobom trzecim;
 • ograniczenie dostępu do know how jedynie do tych swoich przedstawicieli i doradców, którym udostępnienie know how jest niezbędne;
 • niezapisywanie danych, informacji lub dokumentów zawierających know how na zewnętrznych nośnikach danych, o ile nie jest to konieczne do korzystanie z Produktów, Usług lub dzieł Wydawniczych i jest dokonywane w sposób należycie zabezpieczający dane przed ujawnieniem;
 • powstrzymanie się od jakichkolwiek form wykorzystywania know how w jakikolwiek nieuzgodniony z Usługodawcą sposób, który mógłby choćby potencjalnie narazić Usługodawcę na szkodę.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie wykorzysta know how dla jakiegokolwiek innego celu aniżeli korzystanie z Produktów, Usług lub Dzieł Wydawniczych we własnej działalności. Usługobiorca zgadza się ponieść odpowiedzialność za każde naruszenie zobowiązań wynikających niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafu tak samo, jak za własne naruszenie tych zobowiązań.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w wyniku niezachowania przez Usługobiorcę należytej staranności w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 3. Zobowiązanie Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy know how nie dotyczy informacji:
 • których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 • które muszą zostać przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej lub samorządowej;
 • na ujawnienie których Usługobiorca uzyskał uprzednią zgodę Usługodawcy. Zgoda musi zostać wyrażona w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.
 1. Usługobiorca powinien posiadać świadomość, że wszelkie dokumenty, informacje i materiały powierzone mu przez Usługodawcę jako elementy know how, są i pozostaną własnością intelektualną Usługodawcy.

 

 • 34.

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Serwisu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 • 35.

Opinie

 1. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcom możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Usługodawcy lub oferowanych Produktach lub Usługach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Usługobiorca powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania z Serwisu;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Serwisu albo oferowanych Produktów lub Usług.
  1. Usługodawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Usługobiorców, którzy rzeczywiście korzystali z Serwisu. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Usługobiorców dotyczących zamieszczonych opinii, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Usługobiorcy Usługodawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
  2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

[ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 • 36.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:

Bałtycka 178/10

40-778 Katowice

 1. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

 

 • 37.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  • zmiana warunków świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  • konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  • zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Usługobiorcy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adres e-mail Usługobiorcy).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po 7 (słownie: siedmiu) dniach.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Usługobiorcy, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.).
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2022 r.